Kristus yhdistää ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kristus yhdistää ry ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki.


2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyöfoorumina seurakunnille ja kristillisille yhteisöille Itä-Suomessa rukoustoiminnan kehittämiseksi eri paikkakunnilla.
Yhdistys on voittoa tuottamaton rukoustoiminnan puolesta toimiva yhteisö.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 1. järjestää koko Itä-Suomea käsittäviä rukoustapahtumia seurakuntien kanssa ja vastaa tapahtumien taloudesta.
 2. voi osallistua toiminnallisesti ja taloudellisesti myös valtakunnalliseen ja kansainväliseen rukoustoimintaan ja tapahtumien järjestelyihin.
 3. voi valita ja palkata tapahtumanjärjestelyissä tarvittavia työntekijöitä.
 4. kehittää seurakuntien rukoustoimintaa yhdessä eri kouluttajatahojen kanssa järjestämällä neuvonta- ja opastustilaisuuksia.
 5. ylläpitää internet-sivustoa ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
 6. järjestää hengellisiä konsertteja.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys   
 1. voi rahankeräysluvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä.
 2. voi kerätä järjestämissään tapahtumissa pieniä osallistumismaksuja ja harjoittaa pienimuotoista tarkoitukseen soveltuvien kirjojen, äänitteiden ja koulutusmateriaalien myyntiä.
 3. voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla
 1. varsinaisia jäseniä
 2. kannattajajäseniä
 3. kunniajäseniä
 
Varsinaiset jäsenet ovat henkilöitä, säätiöitä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Kannattajajäsenet voivat olla sekä henkilöitä, säätiöitä että yhteisöjä.
Kunniajäsenistä, jotka ovat erityisen ansioituneita, tekee ehdotuksen yhdistyksen hallitus ja valinnan tekee sääntömääräinen vuosikokous.
 
Varsinaiseksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi hyviä tapoja tai lakia, vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa tai jättää muistutusten jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta.
Yhdistys pitää jäsenrekisteriä, josta ilmenevät jäsenen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.


4§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun määrää yhdistyksen vuosikokous erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille.
 
Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista, mutta hänellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on yksi ääni, paitsi kannattajajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
 
Jäsenmaksut kerätään vuosittain hallituksen päättämänä ajankohtana, viimeistään kuitenkin kunkin vuoden heinäkuun loppuun mennessä.


5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja muiden jäsenten kaksi vuotta. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisen vuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä.
 
Hallitus voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen henkilölle.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsenistä sitä pyytää.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet sen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestyksissä äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


6§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


7§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus lähettää kutsut yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille jäsenrekisterin mukaisiin sähköpostiosoitteisiin tai kirjeitse.
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Päätetään toimenpiteistä, joita yli/alijäämä aiheuttavat
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio 
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet seuraavaksi toimintakaudeksi
 10. Valitaan alkaneeksi tilivuodeksi yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 11. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Yhdistys pitää tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen yhdistyskokous koolle silloin, kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
 
Yhdistyksen kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaalit kuitenkin ratkaistaan arvalla.


8§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.